INTEGRITETSPOLICY BRYNSTÅLET AB

Vi på Brynstålet AB bryr oss om dig och i den här integritetspolicyn beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska kunna känna dig lugn och trygg. Den gäller när du köper våra produkter, tjänster eller på något annat sätt är i kontakt med oss.

Senast uppdaterad 2020-11-06

SÅ HÄR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Vad är en personuppgift och vad innebär en behandling av personuppgifter?

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress, men uppgifter som IP-nummer eller användarbeteende i kombination med andra uppgifter som används för att kunna koppla till dig är också personuppgifter. En behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel; insamling, vidarebefordring, analysering, registrering och lagring.

Vem ansvarar för dina personuppgifter

Brynstålet AB, organisationsnummer 556925-0656 på Norra Långebergsgatan 2, 421 32 Västra Frölunda är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, om inget annat anges, och ansvarar för att den här behandlingen sker på lagligt och korrekt sätt.

Hur får Brynstålet AB tag på dina personuppgifter?

När du skickar in en order/bokningsförfrågan till info@restaurangbreak.se
När du skickar in ärende, bokningsförfrågan, lämnar dina uppgifter tex vid mässa eller kontaktar vår kundtjänst
Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?

Brynstålet AB behandlar de uppgifter som lämnas till oss, till exempel namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, adress, organisationsnummer, köphistorik och betalningsinformation och/annan information som du lämnat till oss eller som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtagande gentemot dig.

Varför behandlar Brynstålet AB uppgifter om dig?

För att fullgöra våra åtagande gentemot dig som kund
För att ge god service och välfungerande uppföljning, effektiva och enkla tjänster
För att hantera och administrera dina frågor till vår kundtjänst
När har Brynstålet AB rätt att behandla dina personuppgifter?

Brynstålet AB har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för att fullgöra vårt åtagande gentemot dig. Vi kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav från andra lagar och/eller förordningar. I vissa fall kan vi behöva ditt samtyckte för att få utföra behandlingen. I de fall det blir aktuellt kommer du att få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av behörig person på Brynstålet AB och i vissa fall även av Brynstålet AB personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut uppgifter om vi inte måste på grund av krav i andra lagar och förordningar, myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Överföring till tredje land

Att överföra personuppgifter till tredje land innebär när personuppgifter som behandlas i ett EU/EES-land sprids till ett land utanför EU/EES-området. Brynstålet AB strävar alltid efter att bara överföra dina personuppgifter till länder inom EU/EES. Om vi mot förmodan behöver överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES för att kunna fullgöra vårt åtagande gentemot dig eller om det har uppgetts särskilt i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss, ser vi alltid till att det landet har en så kallad adekvat skyddsnivå enligt EU och EU-kommissionen.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Brynstålet AB sparar aldrig dina personuppgifter längre tid än vad som är nödvändigt för att fullgöra ändamålet med att vi hade personuppgifter till att börja med.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Brynstålet & Co AB värnar om din integritet. Därför arbetar vi ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

I korthet innebär det att du som registrerad ska få information om och hur dina personuppgifter behandlas och ha kontroll över dina egna uppgifter. Nedan beskrivs varje rättighet:

Rätt till tillgång: På Brynstålet AB är vi alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära ut ett registerutdrag. Det är viktigt att vi kan säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person, därför ska din begäran vara skriftlig, egenhändigt undertecknad och innehålla uppgifter om namn och personuppgifter.

Rätt till rättelse: Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du när som helst kontakta Brynstålet AB och begära att få dem rättade.

Rätt att bli bortglömd: Du kan begära att Brynstålet AB raderar dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål. I vissa fall kommer Brynstålet AB inte kunna radera dina personuppgifter eftersom vi måste uppfylla lagar och krav som ställs på vår verksamhet. I sådana fall kommer vi att blockera användningen av dina personuppgifter för de ändamål som du önskar att bli bortglömd i den mån det är möjligt.

Rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Rätt att göra invändningar: Du kan när som helst invända mot behandlingen av personuppgifterna som grundar sig på ett berättigat intresse hos Brynstålet AB.

Rätt till dataportabilitet: Om behandlingen av dina personuppgifter sker automatiskt och antingen har ett avtal eller ett samtycke som rättsligt grund, har du rätt att få en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Brynstålet AB. Personuppgifterna ska ges i ett format som är strukturerat, allmänt använd och maskinläsbart. Du har rätt att föra över den här informationen till en annan personuppgiftsansvarig utan att Brynstålet AB kan neka.

När sker uppdatering av den här integritetpolicyn?

Uppdatering av den här integritetspolicyn ske löpande på www.restaurangbreak.se/

Vem kontaktar jag vid frågor?

Vi har dataskyddsombud. Du kan alltid kontakta oss om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

Brynstålet AB

hello@brynstalet.se eller 031-49 79 00

Den här integritetspolicyn gäller från och med 2018-06-08 och ersätter alla tidigare versioner av integritetspolicyn.